Mapa de patrimoni cultural

Accés al mapa de patrimoni

L’Ajuntament de Lliçà de Vall, interessat en disposar d’una eina de coneixement dels elements patrimonials que es troben en el seu terme municipal, va demanar a la Diputació de Barcelona, a través del Catàleg de Serveis (Xarxa de Governs Locals), la realització del Mapa de Patrimoni Cultural, per tal d’inventariar aquest patrimoni i facilitar la seva gestió i conservació, la difusió a la ciutadania, la presa de decisions en el planejament urbanístic, l’establiment de rutes didàctiques i turístiques, la planificació de la senyalització, etc. A tal fi va signar l’any 2020 el corresponent conveni amb la Diputació de Barcelona i a finals de l'any 2022 es va fer entrega del projecte final.

El present treball l’ha realitzat el professional autònom Jordi Piñero Subirana per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. Jordi Piñero és llicenciat en Història i tècnic en patrimoni cultural. El treball s’ha portat a terme entre els mesos d’octubre de 2021 i maig de 2022.

S'han inventariat un total de 136 elements, una xifra que es considera proporcionada a les dimensions reduïdes del terme municipal. Pel que fa a àmbits i tipologies dels elements, el predomini, com és normal, és dels béns immobles i especialment dels edificis. D’un total de 81 edificacions (entre edificis i conjunts arquitectònics) la gran majoria pertanyen a masies i cases de tradició pagesa, tot i que moltes es troben en un entorn urbà.

  • Patrimoni immoble: 105
  • Patrimoni moble: 4
  • Patrimoni documental: 2
  • Patrimoni immaterial: 11
  • Patrimoni natural: 14

Pel que fa a l’època dels elements inventariats, es constata un lògic predomini dels elements del segle XIX i XX (època contemporània), amb 85 elements. Van seguits de l’època moderna (21 elements) i l’època medieval (14 elements). Cal dir que el criteri que s’ha seguit quan un elements correspon a més d’una època és comptabilitzar-lo en l’època més antiga. Això fa que el nombre d’elements medievals sigui força alt i el nombre d’elements d’època moderna sigui relativament baix. Es deu al fet que bona part de les masies són d’origen medieval, tot i que habitualment han continuat fins als nostres dies. L’època antiga (concretament l’època romana) té una presència força destacada, amb 5 elements. Els elements sense època corresponen al patrimoni natural.

L’estat de conservació del patrimoni de Lliçà de Vall és en general bo. El nombre d’elements qualificats en bon estat és de 80; en estat de conservació regular, 47; i n’hi ha 9 que consten en estat de conservació dolent.

Darrera actualització: 14.03.2023 | 09:10
Darrera actualització: 14.03.2023 | 09:10