Consulta i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal

Aquest tràmit permet consultar la documentació que es troba a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament, (no sotmesa a restricció d'accés segons nova llei de transparència) : documentació administrativa i amb valor històric amb un marge cronològic des de finals del segle XVIII fins a l'actualitat. Es pot sol·licitar també la reproducció de documents.
Respecte la consulta de documents administratius dipositats a l’arxiu municipal: els documents de l’arxiu són en general accessibles a tothom, no obstant certs expedients administratius i els seus documents poden tenir limitacions per a la seva consulta d’acord amb la legislació vigent en matèria de gestió de documents i arxius, a més de diversa legislació sectorial.
En referència a la reproducció de documents administratius dipositats a l’arxiu municipal: en general qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions dels documents de l’arxiu municipal, exceptuant aquells en els que hi hagi drets de propietat intel·lectual, l’accés als quals estigui limitat per la legislació vigent, per motius de conservació o per voluntat del dipositant en el cas de cessions.

Taxa per expedició de documents administratius, Ordenança Fiscal núm. 3.1


QUAN ES POT REALITZAR? Durant tot l'any

SERVEI RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ: Servei de l'Arxiu Municipal

Quin cost té?

Consulta: gratuït. Reproduccions: és d'aplicació l'Ordenança Fiscal número 18 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal.

Quan és dóna resposta?

Termini màxim d'un mes. Depenent del volum i la complexitat de la documentació sol·licitada pot veure's ampliat fins a dos mesos. En aquest darrer cas es notificarà al sol•icitant. (article 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona pot consultar els documents dipositats a l'arxiu. No obstant això, depenent del tipus de document, entre d'altres documents els que contenen dades de caràcter personal, que afectin a la inimitat i a l'honor, que vulneri el secret industrial, o per altres supòsits legals, únicament hi podrà accedir la persona interessada o amb un interés legítim. Per motiu de recerca es pot accedir excepcionalment als documents signant un compromís de confidencialitat.

Per a la consulta de determinats documents s'ha de demostrar conforme és part legítimament interessada, identificant-se o actuant en representació de la part legítimament interessada.

Què cal aportar?

 • Imprès de sol·licitud. Per a la sol·licitud presencial s'ha d'aportar la sol·licitud de consulta i obtenció de reproduccions. Es pot obtenir i omplir presencialment al propi Servei d'Arxiu Municipal, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o descarregar-lo a través d'aquesta pàgina omplint el formulari.  
   
 • Autorització de representació. En cas d'actuar com a representant de part legítimament interessada, autorització per a la consulta i obtenció de reproduccions de documents de l'Arxiu Municipal de Lliçà de Vall.
   
 • DNI/NIE
   
 • Compromís de confidencialitat. En cas que un investigador vulgui accedir a documents exclosos de consulta
Com tramitar-ho?
 • Telemàticament, amb el Formulari d’accés a documents de l’Arxiu Municipal de Lliçà de Vall, així com la documentació que calgui aportar en funció de la consulta.Tramitar a llissadevall@llissadevall.cat
 • Presencialment a l’Ajuntament de Lliçà de Vall. La consulta i obtenció de reproduccions és presencial i es du a terme al propi Servei d'Arxiu Municipal en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h. Es recomana sol·licitar cita prèvia.
Darrera actualització: 25.02.2016 | 13:51
Darrera actualització: 25.02.2016 | 13:51