Últimes dues setmanes per presentar les sol·licituds de les subvencions per a projectes de solidaritat i de cooperació

Dijous, 17 de juny de 2021 a les 11:59

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el pròxim 30 de juny. La subvenció està dotada d'una partida pressupostària de 15.000 euros.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Amb Certificat Digital: 
Passos a seguir: Seu Electrònica enllaç, inici, destacats, sol·licitud de subvenció per a projectes de solidaritat i cooperació, tramitar.

Presencialment: 
Només per a persones físiques que no disposin de certificat digital.
Portar el full de la sol·licitud omplert i imprès amb la documentació fotocopiada i presentar-la al Registre de l'Ajuntament (Oficina d'Atenció al Ciutadà).
Horari: De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h

Descripció del tràmit

Sol·licitud de subvenció econòmica a favor de persones públiques o privades, físiques o jurídiques, sense ànim de lucre, per a la realització de projectes de solidaritat i de cooperació per a la millora de les condicions de vida en general, entre d’altres dels serveis sociosanitaris, educatius, creació d’infraestructures, treball i economia productiva, suport social i emocional, etc.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les organitzacions no lucratives amb seu o delegació permanent a l’estat espanyol que tinguin per finalitat les activitats solidàries i/o de cooperació i que compleixin les condicions que s’especifiquen a les bases reguladores d’aquestes subvencions.

Qualsevol persona pública o privada, física o jurídica que compleixi els següents requisits:

a)    Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b)    Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o a efectuar, o la concurrència d’una situació, en el ben entès que el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que se’n derivin.

c)    Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social, o de promoció d’una finalitat pública.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds i projectes és de l’1 de gener al 30 de juny de l’any en curs.

Documentació que s'ha d'aportar

1.    Model normalitzat de sol·licitud

2.    Documentació específica:

  •      Dades d’identificació (estatuts, inscripció registral, targeta d’identificació fiscal, acreditació conforme la persona que envia la sol·licitud exerceix la     representació de l’entitat i el seu DNI).
  •      Manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat social.
  •      Memòria social i econòmica-financera de l’any anterior.
  •      Projecte justificatiu que concreti els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles en euros i les fonts de finançament.
  •      Compromís del peticionari de comunicar a l’Ajuntament de Lliçà de Vall l’obtenció de subvencions o ajuts per al mateix projecte procedents d’altres administracions o ens públics i privats.
  •     Manifestació de si es compleix (o no) amb la Llei de transparència.
  •     Manifestació de si l’entitat disposa (o no) d’estats comptables anuals publicats i auditats.

Com es tramita la sol·licitud

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant el model normalitzat que figurarà annexat a la convocatòria pública anual i es podrà sol·licitar a la Regidoria de Benestar Social i Cooperació o bé descarregar-lo de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lliçà de Vall https://seu.llissadevall.cat .

Tal i com estableix l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Per tal de realitzar el tràmit de sol·licitud s’haurà d’adjuntar el model normalitzat i la documentació que s’especifica a la convocatòria a la instància genèrica que permetrà la tramitació electrònica de la sol·licitud.

En el supòsit que amb la sol·licitud presentada no s’acompanyi la documentació requerida o bé aquesta no estigui completa o correctament emplenada, s’atorgarà un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la notificació per mitjans electrònics (e-Notum) , per tal que esmeni la sol·licitud i/o aporti els documents preceptius.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi resolt, es donarà per caducada la sol·licitud i denegat l’ajut per defecte.

Preu

Tràmit gratuït.

Documentació que lliurarà l'Ajuntament

Justificant de la sol·licitud.

 

Termini i forma de justificació de les subvencions

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans del dia 1 de desembre de l’any de l’aprovació de la subvenció, mitjançant la presentació per mitjans electrònics al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, de la següent documentació, que s’adjuntarà a la instància genèrica:

- Informe complet del projecte finalitzat.

- Factures de les despeses del projecte per l’import total del projecte presentat.

Deficiències en la justificació

Si no es justifiquen degudament la totalitat de les despeses pressupostades que hauran servit per fixar la subvenció se’n procedirà a la revisió. La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva anul·lació. En El cas que l’entitat no presenti el projecte en aquest termini, s’entendrà que finalment no s’ha dut a terme el projecte, i, per tant, que renuncia a la subvenció.

Altres informacions d'interès

El pagament de les subvencions previstes en aquestes bases, s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectuarà contra la presentació de les justificacions del projecte de solidaritat o cooperació subvencionat.

No obstant, es podrà determinar el pagament anticipat o bestreta de la subvenció concedida fins a un  50% de l’import total.

En el cas que una Entitat beneficiària tingui un deute amb l’Ajuntament, s’efectuarà la compensació del pagament de la subvenció amb aquest deute.

Darrera actualització: 17.06.2021 | 12:15